Tuesday, August 9, 2016

FOKUS BAHASA MELAYU UPSR 2016 MENGIKUT BUKU TEKS TAHUN 4,5 & 6 DAN DSKP.

PEMAHAMAN BAHAGIAN A
Kuasai semua aspek Sistem Bahasa dalam DSKP
ASPEK  TATABAHASA  YANG  DIUJI
            1.      Kata Ganti Nama
            2.      Kata Kerja
            3.      Kata Adjektif
            4.      Kata Hubung
            5.      Kata Penguat
            6.      Kata BIlangan
            7.      Kata Arah
            8.      Kata Ganda
            9.      Penjodoh Bilangan
          10. Peribahasa
          11. Imbuhan
          12. Penanda Wancana
          13. Sinonim
          14. Antonim
          15. Pilih jawapan yang tepat
          16. Pilih soalan yang tepat
          17. penggunaan kata banyak makna dalam ayat
          18. Ayat sama maksud
          19. Pilih ayat yang betul

PEMAHAMAN BAHAGIAN B
Soalan 21
a.     Isi tempat kosong dalam petikan.**
b.     https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfTjLAeu3f7fMi4D8MoYYDida0JFmvh_vt-dUyU0co0u_9OOW2Isi tempat kosong berdasarkan soalan
                                                  FOKUS 2016
                                                          Kata Hubung/Kata Sendi Nama/
                                                           Kata Adjektif/Kata Kerja
 
                                                                                                    


Soalan 22 a)
a.     Tulis ayat tanya berdasarkan jawapan.**
b.     Tulis ayat aktif dan ayat pasif.*
c.     Tulis cakap ajuk dan cakap pindah.*
d.     Tulis ayat yang betul.
e.     Tulis ayat songsang.
f.       
      RUJUK DSKP TATABAHASA
 
Dan lain-lain


Soalan 22 b)
Soalan dialog yang menjurus kepada :
-memberikan respons terhadap ayat perintah**
-memahami pesanan dan menyampaikan pesanan**
**pastikan penggunaan kata gelaran dan kata ganti nama diri yang betul. Perhatikan
siapa yang lebih tinggi darjat  atau kedudukannya.**
RUJUK DSKP :
1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap
 sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai 
 situasi dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
 terhadap ayat tanya dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons
 terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan 
menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
 gelaran yang sesuai secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 
kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan 
memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak
 formal secara bertatasusila.

 
                         


Soalan 22 c)
Soalan peribahasa yang berdasarkan gambar tunggal.Tumpukan pada buku teks.Tulis jawapan lengkap.Peribahasa meliputi perumpamaan, simpulan bahasa, kata-kata hikmat, bandingan semacam dan lain-lain.
FOKUS – Perumpamaan yang mudah.
 
 Contoh : Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar tersebut ialah bagai aur dengan
tebing.

Soalan 23/24/25.
Rujuk contoh daripada Lembaga Peperiksaan sebagai garis panduan.
23    a) lengkapkan perkataan/rangkai kata/frasa
     b) soalanberdasarkan bahan stimulus
     c) padankan BETUL atau SALAH

24   a) berikan maksud
    b) soalan berdasarkan stimulus
    c) soalan berdasarkan stimulus
    d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan.

25   a) berikan maksud rangkap dalam puisi
b) soalan berdasarkan stimulus
c) tandakan  √ atau X
d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan

RUJUK DSKP :
2.5.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan dalam bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik, puisi dan prosa.


 2.6.1 Membaca bahan sastera yang sesuai untuk menghasilkan idea baharu.
2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul.
3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik.http://img02.tooopen.com/downs/images/2010/10/5/sy_20101005203637495042.jpg
FOKUS UPSR 2016
BAHAGIAN A (MEMINDAHKAN MAKLUMAT)
Arahan soalan – Tulis lima ayat tentang AKTIVITI* / SUASANA / GAMBAR* / CARA-CARA*** /
KEPENTINGAN**/  FAEDAH / KEGUNAAN
FOKUS UTAMA :
Aktiviti / Suasana / Gambar : Sukan, Hari Kebangsaan, Gotong-royong, Kantin, Pusat Sumber, Halaman rumah, Ruang tamu, berkelah
Cara-cara : Murid Cemerlang, Menjaga Kesihatan, Keselamatan Jalan Raya, Menjaga Kebersihan, Mengisi Masa Lapang
Kepentingan : Mematuhi peraturan di Pusat Sumber, Kantin, Jalan Raya, Menjaga Kesihatan/Kebersihan, Bersukan
 
RUJUK DSKP :
1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan 
maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan 
maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. 
5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai 
situasi.

 


MAKLUMAT TAMBAHAN :
 
 BAHAGIAN B (MENULIS ULASAN)
Arahan soalan : Tulis ulasan tentang PETIKAN* / GAMBAR*.
Pastikan anda  MEMBACA dan MEMAHAMI KEHENDAK ARAHAN soalan.
RUJUK DSKP :
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan yang tepat
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan yang betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan.
KEMAHIRAN MENULIS.Standard Kandungan
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis.

 
MAKLUMAT TAMBAHAN :
 BAHAGIAN C (MENULIS KARANGAN)
**Baca arahan soalan dan kenal pasti soalan dan formatnya. Pilih karangan yang anda
dapat hasilkan/tulis dengan baik.  Jangan bimbang dengan Soalan 2 yang mungkin
berbentuk puisi kerana kehendak soalan karangan itu penting.

FOKUS UTAMA : Format : Keperihalan/pengalaman, Laporan, Catatan, Syarahan, Cerita, Fakta, Surat Tak Rasmi
TAJUK SJK : Sambutan Hari Lahir, Lawatan ke tempat yang menarik, Gotong-royong, Orang yang disayangi, Guru Saya, Faedah Bersukan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Amalan hidup sihat, Sahabat baik saya, Perkhemahan, Perkelahan, Hari Sukan, Semangat Kejiranan, Sambutan Hari Kanak-kanak, Faedah Menabung, Murid Cemerlang, Kem Motivasi
TAJUK SK : Perkhemahan, Aktiviti masa cuti sekolah, Faedah Membaca, Lawatan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Gotong-royong,  Sambutan Hari Kebangsaan, Tokoh Yang Dikagumi, Alam Sekitar, Gaya Hidup Sihat, Kawan Baik Saya, Sambutan Hari Kemerdekaan, Barangan Buatan Malaysia, Aktiviti Minggu Bahasa, Sambutan Hari Kanak-kanak, Murid Cemerlang
TAMBAHAN :
 
 RUJUK DSKP :
3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun.
3.7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.

 
 

No comments: